Welkom op

Domeinregistratie, webhosting en webdesign

Voorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Laatst bewerkt op: 02 februari 2013

Deze vernieuwd levering- en verkoopvoorwaarden vervangen alle voorgaande edities. De levering- en verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij het KvK te Eindhoven onder nummer 17121814 en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met internet service Laarbeek. Door het aangaan van een relatie met internet service Laarbeek zijn alle betrekkingen tussen internet service Laarbeek en haar cliënten onderworpen aan deze algemene leverings- en verkoop voorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van internet service Laarbeek gesloten.

Producten en diensten van internet service Laarbeek: de door internet service Laarbeek te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie en plaatsing, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van internet service Laarbeek.

2. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met internet service Laarbeek.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor internet service Laarbeek niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege internet service Laarbeek gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door internet service Laarbeek schriftelijk of per mail anders is vermeld.

Een aanbieding of offerte gedaan door internet service Laarbeek heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: Het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door internet service Laarbeek

Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 3 maanden, tenzij anders overeengekomen. Na het aflopen van de periode wordt deze periode stilzwijgend verlengd met de duur die gelijk is aan de voorgaande periode.

De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Internetservice Laarbeek zal geen reeds gedane betalingen crediteren, na het beëindigen van een service- of hostingdienst.

internet service Laarbeek kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens internet service Laarbeek niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

Internet service Laarbeek heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

In de volgende gevallen zal internet service Laarbeek allereerst contact opnemen met de opdrachtgever. Mocht de opdrachtgever niet op een redelijke wijze
bereikbaar zijn of naar mening van internet service Laarbeek geen gepaste maatregelen nemen om herhaling of continuering te voorkomen heeft internet
service Laarbeek onverminderd het bepaalde in artikel 14 het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen:

opdrachtgever maakt oneigenlijk gebruik van Internet

opdrachtgever verspreidt informatie die in strijd is met(inter)nationale wet- en regelgeving

opdrachtgever verspreidt informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden

opdrachtgever verspreidt informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden internet service Laarbeek zal enkel tot beëindiging van de overeenkomst overgaan indien zij tevens in het handelen van de opdrachtgever aanleiding ziet tot het doen van aangifte bij Justitie.

6. Levering en leveringstijd

Activering van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en ontvangst van het verschuldigde bedrag uit hoofde van de eerste factuur.

Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van internet service Laarbeek zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen internet service Laarbeek is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Prijzen

Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

internet service Laarbeek heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan via de website bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van internet service Laarbeek

De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt internet service Laarbeek het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf gefactureerd.

internet service Laarbeek stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Bij het verzuimen van de betaling zal een incassobureau worden ingeschakeld. Daarbij dient rekening te worden gehouden met een minimum incassotoeslag incasso van € 37,50 Tevens worden de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bij U in rekening gebracht.

Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan internet service Laarbeek kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de internet service Laarbeek een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Internet Service Laarbeek heeft het recht om domeinnamen op te heffen, al dan niet te verkopen indien op dit domein een achterstallige betaling berust. Internet service Laarbeek verplicht zichzelf om alle mogelijk manieren te gebruiken om de eigenaar van het domein te bereiken. Mocht op enigerlei wijze dit niet mogelijk zijn dan zal het incassobureau dit alsnog trachten te verwezenlijken. Indien ook het incassobureau niet op redelijke wijze in contact met de eigenaar kan treden om de achterstallige betaling te innen of opdrachtgever blijft weigeren te betalen, dan zullen de rechten op de domeinnaam van de
opdrachtgever vervallen en zal de domeinnaam overgedragen worden aan Internet Service Laarbeek of het domein wordt opgeheven zonder enige vergoeding aan de opdrachtgever.

11. Eigendomsvoorbehoud

Het door internet service Laarbeek vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van internet service Laarbeek.

12. Aansprakelijkheid

internet service Laarbeek is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar internet service Laarbeek weinig of geen invloed op kan uitoefenen. internet service Laarbeek kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met internet service Laarbeek of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met internet service Laarbeek.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is internet service Laarbeek slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van internet service Laarbeek voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Opdrachtgever vrijwaart internet service Laarbeek voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van internet service Laarbeek.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. internet service Laarbeek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. internet service Laarbeek is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die internet service Laarbeek mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan internet service Laarbeek. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die internet service Laarbeek als gevolg daarvan lijdt.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Invulling door opdrachtgever

De opdrachtgever is vrij in de samenstelling van de informatie welke zij elektronisch beschikbaar wilt stellen of via elektronische berichten tussen gebruikers wil uitwisselen, echter met inachtneming van hetgeen in artikel 5 is bepaald en met uitzondering van “adult-material”. Indien door internet service Laarbeek “adult-material” wordt aangetroffen zal zij de opdrachtgever verzoeken de betreffende bestanden van haar server te verwijderen. In uitzonderlijke gevallen kan internet service Laarbeek er toe overgaan de betreffende bestanden eigenhandig te verwijderen.

15. Buitengebruikstelling.

internet service Laarbeek heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens internet service Laarbeek niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. internet service Laarbeek zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van internet service Laarbeek kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling
bestaan.

Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door internet service Laarbeek gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en eventueel een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Internet service Laarbeek heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

16. Reclame

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens internet service Laarbeek vervalt.

Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van internet service Laarbeek.

Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17. Wijziging van de voorwaarden

internet service Laarbeek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen internet service Laarbeek en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Call Now Button